ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ!

1 min read

ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಕರೋನಾ ಇಂಡೆಕ್ಸ್: ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.!

ಕೆಂಪು- 51 ರಿಂದ 300 ಕೇಸ್ ಇದೆ.
ಹಳದಿ- 21-50 ಕೇಸ್ ಇದೆ.
ಹಸಿರು- 8 ರಿಂದ 20 ಕೇಸ್ ಇದೆ.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *